Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Friday, November 15, 2013

Ano Ang Living Income Guaranteed? Part 9: Ang Mga Pampublikong Serbisyo Ba Ay I-na-Nationalize Din ?

Ang Mga Pampublikong Serbisyo Ba Ay I-na-Nationalize Din ?

Ang Health care, edukasyon , tubig , kuryente , telekomunikasyon , media , at mga bangko ay i - na-nationalize din . Dapat i-assess ng bawat bansa ang kanilang mga magagamit na resources para ang gobyerno ay kumita upang pondohan ang Living Income Guaranteed.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This