Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Tuesday, July 30, 2013

Equal Life Foundation Part 9 Bill of Rights No.8 English with Filipino Translation
English
8. An Equal Right to Research, Technology, and other scientific endeavors and practical 
manifestations that are freely applied first to the remediation and rebalancing of the physical environments and ecosystems of the earth, sky, rivers and oceans, returning the planet to dynamic equilibrium out of which shall emerge a thriving global community of advancement and integration for what is best for all life and all beings, insuring the highest possible living conditions and standards for all humanity and all life as a whole. 

Filipino
8. Ang Equal Right para Manaliksik, Teknolohiya at iba pang pang-agham na pagsisikap
at praktikal na manipestasyon na malayang i-ni-aaply sa pagtutuwid at pagbabalanse ulit ng pisikal na kapaligiran at ng mga sistema sa lupa, himpapawid, ilog at dagat na nabuo sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayan ng isang komunidad ng mga organismo sa kanilang pisikal na kapaligiran - para ibalik ang planeta sa balanseng pagbabago kung saan uusbong ang isang maunlad na pangkalahatang komunidad para sa pagsulong at 
pagsama - sama para sa kung anong makabubuti sa lahat ng nilalang, para masiguro  ang pinakamataas na posibleng kondisyon sa buhay at pamantayan ng sangkatauhan at ng lahat ng bumubuo ng buhay. 

Monday, July 29, 2013

Equal Life Foundation Part 8 Bill of Rights No. 7 English with Filipino Translation


7. An Equal Right of Free Association that provides a social and economic milieu that is dynamic, interactive and free of constraints, out of which new ideas, concepts, technologies and productivity that enhance and advance what is best for all can emerge with the understanding that such association does not limit the first Fundamental Human Right – namely an Equal Life Right for all or any of the Rights flowing from this Right.


Filipino
7. Ang Equal Right ng Malayang  Samahan na nagbibigay ng panlipunan at pang-ekonomiyang kapaligiran na malaya na nagbabago-bago at may interaksyon ang bawa't isa na walang hadlang kung saan ang mga bagong ideya, konsepto, teknolohiya at ang pagiging produktibo na nagpapalawak at nagsusulong sa prinsipyo na, 'kung ano ang makabubuti sa lahat' ay uusbong kung saan mauunawaan na itong samahang ito ay hindi lilimita sa unang pundamental na Karapatan ng Tao - na nakilala natin at tinaguriang ang Equal life Right para sa lahat o anumang Rights na nanggagaling magmula sa Right na ito.

Equal Life Foundation Part 7 Bill of Rights No. 6 English with Filipino TranslationEnglish
6. An Equal Land Right that places every living being on the land they choose to call their home, where living bodies walk upon the soil from which their lives are nourished and sustained, that provides both security and sustenance, that engages with the animal and plant kingdoms in interactive concert that becomes harmonious with the life force of all beings and all of life equal as one. 
Filipino
6. Ang Equal Land Right na nagbibigay ng pwesto sa bawa't isang nilalang sa lupa na kanilang pinili para maging kanilang tahanan kung saan ang mga buhay na katawan na naglalakad sa lupa ay binibigyang buhay nito at kung saan ito kumukuha ng sustansya at pagkabuhay na nagbibigay ng seguridad at kabuhayan, kung saan nakakaniig nila ang mga hayop at ang mga kaharian ng halaman  na nagtutulungan na nagkokonsyerto na nagiging kabagay ng pwersa ng buhay ng lahat ng nilalang at ng lahat ng pantay -pantay at nagkakaisang buhay ng lahat

Saturday, July 27, 2013

Equal Life Foundation Bill of Rights Part 6: Fifth: English with Tagalog Translation Day 331

English
5. An Equal Education Right that supports every individual in his or her pursuit of excellence and fulfillment of potential, supporting intellectual development and practical applications thereof to contribute their lives as relevant to a sustainable Earth that enhances Life for all participants.

5. Ang Equal Education Right na sumusuporta sa bawa't nilalang sa kaniyang paghahangad na matamo niya ang pinakamataas na uri ng tao at ang katuparan ng potensyal nito, na sumosuporta sa pagdevelop ng talino at praktikal na aplikasyon nito para maihandog ang buhay nito na may kinalaman sa pagpapanatili ng mundo na nagpapalago ng buhay para sa lahat ng kasali dito.

Friday, July 26, 2013

Equal Life Foundation Bill of Rights Part 5: Fourth: English with Filipino Translation Day 330

English

4. An Equal Housing Right that assures every being and every family a stable home environment that is nurturing and supportive of life, properly founded within communities that assist and support a life of dignity and integrity. 

Filipino
4. Ang Equal Housing Right na sumisiguro  na ang bawa't isang nilalang sa mundo at bawa't pamilya ay may matatag na tahanan at kapaligiran na nagtataguyod at sumusuporta sa buhay, na may nararapat na pundasyon  sa loob ng komunidad na tumutulong at sumusuporta sa buhay na may dignidad at integridad.

Thursday, July 25, 2013

The Equal Life Foundation: Bill of Rights Part 4: Third: English with Filipino Translation Day 329

English

3. An Equal Right of Safety and Security for every Child, so that a life free of fear, insecurity and trauma is assured, a life in which parental guidance is balanced with freedom of expression and lived within an environment of creativity and joy so that every Child grows into his or her utmost potential as a unique expression of Life Itself. 


Filipino
3. Ang Equal Right ng Kaligtasan at Katiwasayan para sa bawa't bata, ng sa ganuon may siguridad na mabubuhay sila ng walang takot, panatag at walang trauma , at ang buhay ay balanse dahil may pamamatnubay ng magulang, may malayang pagpapahayag at nabubuhay ang tao sa isang kapaligiran  na itinataguyod ang paglikha at kagalakan para ang bawa't bata ay mabuhay sa kanilang pinakamataas na potensyal na nagpapahayag ng kanilang sariling Ekspresyon bilang Buhay.

Wednesday, July 24, 2013

The Equal Life Foundation: Bill of Rights No. 2: English with Filipino Translation Day 328English

2. An Equal Health Right that provides all essentials to building strong physical embodiments, insuring vitality and well-being along with clarity of intellect, emotional balance and physical stability.


Filipino
2. Ang Equal Health Right na nagbibigay ng lahat na kailangan para makabuo tayo ng malakas na katawang pisikal , para maitaguyod ang lakas at kalusugan nito pati na ang linaw ng isip, balanseng emosyon at matatag na katawang pisikal.

The Equal Life Foundation: Bill of Rights No. 1 English Translated in Filipino Day 327English

1. An Equal Economic Right that insures that all financial needs are accessible and available to ensure that the fundamental requirements of a healthy and fulfilling life can be realized and manifested.
Filipino
1. Ang Equal Economic Right na nagtatalaga na ang lahat ng pampinansiyal na pangangailangan ng lahat ay ma-a-access at magagamit upang matiyak na ang pangunahing pangangailangan ng lahat upang magkaruon ng malusog na katawan at kuntentong buhay ay pwedeng ma-realize at pwedeng masaksihan ang kaganapan nito sa mundo.

Tuesday, July 23, 2013

BIG Part 4 Paano Matitigil ang Kahirapan Sa Pilipinas?: Ang Gobyerno Day 326

English Blog
http://junejourneytolife.blogspot.com/2013/07/big-part-4-how-can-we-eliminate-poverty.html

Philippine News
Asian Journal
Palace To Conduct Periodic Review of Cabinet Officials
http://asianjournal.com/news/palace-to-conduct-periodic-review-of-cabinet-officials/

Mayroong pasasalamat sa puso ng mga opisyal dahil ibinoto ito ng mga mamamayan na nagbigay sa knila ng kasalukuyang pwesto, ngunit itong pasasalamat na ito ay hindi tunay na pasasalamat

May isang materyal na transaksyon na namamagitan sa mga tao at ng mga inihalal nilang opisyal ng gobyerno.

Itong relasyon na ito ang nag -uudyok  sa mga government officials para magkaruon ng magandang record  at sinasabi nila sa mga tao na masaya sila na na-se-serbisyuhan nila ang mga tao. Maganda ang tunog ng kanilang pananalita at para bang nararamdaman natin na nagmamagandang loob nga sila, ngunit ang mga salitang ito ay nag-i-influence  
para sila iboto ng mga tao dahil ang tunog ng mga salitang ito ay galing sa kanilang puso. Hindi natin alam na ang power ng mga salitang binibigkas natin.


Ang mga talumpati ay manipulated. ito ay kadalasang isinusulat ng isang tao na binigyan ng trabaho para isulat ang mga talumpati na ito upang itaguyod ang pananatili ng opisyal na ito sa kaniyang pwesto para magkaruon ng pera at power - kadalasan para ma re-elect ang opisyal na ito, hindi dahil tumatayo siya kung ano ang makabubuti sa lahat ngunit dahil ito ang makapagbibigay sa kanila ng pera at power.

Pinaniniwalaan natin ang mga salitang binibigkas ng mga politiko dahil ang mga salitang ito ay nakakakumbinse - kapareho ito ng pagbibigay sa atin ng ating magulang ng matamis na kakanin o chocolate at matatamis na salita para ubusin natin ang ating pagkain sa plato kahit na hindi natin ito gustong kainin o para gawin natin ang ating homework. 

Hulaan ninyo kung sino ang mga tumatakbo para magkaruon ng pwesto sa gobyerno o para maging opisyal? Mga anak nating lalaki at babae.

Coincidence ba ito? Hindi.

Kailangan ba nating sisihin ang mga magulang? Hindi. Ang pagsisi kaninoman ay hindi isang solusyon

Ang politiko ay politiko dahil sa mga salitang alam nito.

Ibuka natin ang ating mga mata at tingnan natin kung paano pinapaikot ang ating mundo sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita sa media. Kailangan nating bigyan ng bagong kahulugan ng ating mga salita na walang positibo o negatibong interpretasyon. I-structure natin ang mga salita ayon sa likas na kakayahan sa pag-aaral na katulad ng likas na kakayahan ng bata na natutong gumapang, lumakad, magsalita at sa bandang huli ay mag-isip para tiyakin na ang ating anak ay mayroong matatag na pundasyon para sa pagbuo ng character nila at bokasyon (boka-bularyo) na nakakaaliw na malaman na ang ating trabaho ay nagdedepende sa mga salitang ating binibigkas - bilang poliko, bilang inhinyero, bilang doktor atbp.  

Ang politiko ay politiko dahil sa mga salitang alam nito. Ganun din ang doktor, inhinyero atbp.

Tayo ay manipulated ng mga salita ng iba kung saan ito ay nagiging bahagi ng ating belief system na nagiging bahagi ng ating value system.

Hulaan ninyo kung saan natin nakikita ang mga opisyal ng gobyerno na nagtatalumpati? Tama ang hula ninyo, sa TV at sa media.

Hulaan ninyo kung ano ang ipinapakita sa tv kapag nagtatalumpati ang mga opisyal na ito ng gobyerno? Maga larawan ng mga opisyal ng gobyerno na tumutulong sa komunidad na para bang ginagawa nila ito para sa kabutihan ng lahat.

Ang gobyerno ay isang grupo - isang grupo na nag fa-function katulad din ng mga normal na businass organization. ito ay public relations. Ang ginagawa ng mga politiko ay kung ano ang makabubuti sa kanilang partido na nakaupo sa gobyerno.

Ngunit ito ba ang makabubuti sa lahat na nandito sa mundo?

Ang tanong ay:

Ang epektibo ba na Governance ay tungkol dito?

Hindi ba ang epektibo na governance ay tungkol sa pagtayo sa kung ano ang makabubuti sa lahat at ang paggawa ng lahat nating makakakaya  para makasiguro tayo na matitigil natin ang kahirapan kung saan wala ng taong maghihirap sa isang bansa kung saan ang natural resources na ibinigay ng lupa ay pantay - pantay na pakinabangan ng lahat - kung saan ang lahat ay nabubuhay ng may dignidad at ang lahat ay mayruong kinikita na garantisadong dadating buwan buwan?

Hindi ito tungkol sa pagbaba ng porsyento ng kahirapan base sa statistics  magmula singkwenta porsyento patungong trenta - i singko at ang pag yayabang natin na ginawa natin ang lahat para mapabuti ang statistics ng kahirapan sa ating bansa. Nangangahulugan lang ito  ng ating re-election at nangangahulugan ito na meron tayong malaking pwersa, popularidad at pera.

Ito daw ang kahulugan na ang isang bansa ay mabuti ang katayuan sabi ng nakararami.

Tumututol ako na ito ang kahuluga na ang isang bansa ay mabuti na ang katayuan.

Ang statistics ay isang public relations propaganda machine.

Itong statistics na ito ay fake. Ito ay ginagamit para mapaniwala ang publiko na ang lahat ay mabuti sa isang bansa  ngunit ang hindi nila ipinaaalam sa mga tao ay kung ano ang motibong nakatago sa loob ng kanilang isip - ang takot na bumaba ang statistics kung saan nangangahulugan ito na hindi sila ma-re-re-elect  at nangangahulugan ng pagkakaruon nila ng maraming pera para mabayaran ang kanilang mga bodyguard, katulong, driver, pagpa-party atbp.

Ang pagkakaruon ng kayamanan para sa sarili  o kung paano nagagamit ang posisyon para suportahan ang kanilang business interest o kung paano i-retain ang kanilang  power para manalo sa kompetisyon na makikita natin sa political rivalry ng ating bansa.

Ang pagtaas ng statistics ay nangangahulugan ng re-election ng mga opisyal sa gobyerno.

I-si-na-suggest ko sa publiko na itigil ang pananaginip ng isang mabuting buhay para lang sa sarili - at kung saan ang mga korporasyon  ay nagbibigay  ng abuloy para sa kampanya ng mga opisyal kapalit ang pagtataguyod ng opisyal sa kanilang business interest - kung saan iilan lang ang nabibiyayaan dahil sa makasariling pagnanasa na magkaruon ng maraming pera, profit at power.

itigil na natin ang pag-imagine ng magandang buhay sa ating isip. Ang reality ay andito sa harap natin. Huwag tayong maniwala sa kung ano-ano man ang nasa ating isip. Ito ay ilusyon, kung hindi mabuhay tayo sa tunay na mundo kung saan tinatalakay ang mga tunay na problema at binibigyan ito ng tunay na kalutasan

Tingnan natin ang facts.

Ang katotohanan ay, para tayo magkaruon ng gobyerno na tunay na nagrerepresent ng makabubuti sa lahat ng mga tao, kailangang nating bigyang lunas ang kahirapan sa ating bansa. Ilagay natin ang ating sarili sa pwesto ng mahihirap. Kung ayaw nating maghirap - ayaw din nila maghirap. So, kailangang alisin natin ang paniniwalang ang kahirapan ay 
parte ng buhay. Hindi ito totoo. Binigyan tayong lahat ng sapat na pagkain ng lupa, hindi para lang kumain ang iba kung hindi para magkaruon ang lahat ng access sa basic na pangangailangan para mabuhay - pagkain, damit, bahay, health-care, malinis na tubig, transportation atbp. Kailangan din nating alalahanin na ang mga halaman at hayop ay kailangan nating itrato na kapantay nating lahat.

Matagal na ring panahon na naniwala tayo na ang buhay ay isang panaginip. Kurutin natin ang ating sarili para tayo ay magising sa katotohanan at gawin natin ang tunay na values sa pamamagitan ng paggamit ng mathematics. 

Ang buhay ay isang mathematical equation, 1+1=2.


Hindi ito tungkol sa numero at statistics na ginagamit natin para tayo manalo o umupo sa pwesto

Ito ay tungkol sa pamumuhay na kapantay ng bawa't isa kung saan lahat tayo ay nananalo - hindi ang ilan lang.

Binigyan tayo ng lupa ng sapat na resources para tayo mabuhay, at hindi para mabuhay tayo ng masagana habang ang iba ay nagdurusa sa kahirapan at kawalan ng trabaho na nangyayari sa kasalukuyan, ngunit  para tayong lahat ay mabuhay ng matiwasay kung saan ang lahat ay nabubuhay ng matiwasay at lahat ay mayroong tinatanggap na sweldo na garantisadong dumadating - ang BIG (Basic Income Guaranteed).  

Nakasalalay sa ating lahat  ang responsibilidad na tiyakin na ang resources na ibinigay ng lupa ay naipapamahagi ng pantay-pantay sa lahat katulad ng intensyon ng kalikasan, at kung hindi natin gagawin ito makasisiguro tayo na ang gobyerno ay magiging isang money making machine para sa mayayaman lamang.

Magkakaruon lamang tayo ng effective na government  kung ang mga salitang ginagamit natin ay bibigyan natin ng bagong kahulugan na nagsasaad ng tunay na ekspresyon ng buhay. Makikita natin ito kapag tumingin tayo sa kung ano ang nangyayari sa tunay na buhay kung saan wala ng naghihirap. 

Ang kahulugan nito ay hindi limitado sa pagsasaad na ang gobyerno ay binubuo ng mga taong namamahala ng isang political unit lamang kung saan ang mga ito ay kinikilalang mga espesyal na tao dahil sa kanilang kaalaman, pera, pwersa atbp. Mga taong ibinoto kung kaya may pwersa. Ang mga taong ito ay andito para ipaglaban ang karapatan ng lahat at ito ay makikita sa pagbibigay ng pantay-pantay na share sa mga resources na ibinigay sa atin ng kalikasan para ma enjoy nating lahat ang buhay na ito.

Itutuloy

Monday, July 22, 2013

Independent Investigation Report: Part 1 Process: Desteni Is Not A Scam Day 325


Group: Desteni
 http://.desteni.org

Eye Witness Report:

Name: June Roca
Birthday: June 24, 1959
Age: 54
Nationality: Filipino
Profession: Health Coach 
Institute of Integrative NutritionInsider Report

Is Desteni's Process Real?
I had been doing self-forgiveness for 5 and a half years using the tool of self-forgiveness and self-correction in my living and i am making a report of what i found as an independent investigative reporter of this process which when i bring the memories back here is rather funny because in the beginning of my process i was experimenting on the process of self-forgiveness and feared their message because it challenged everything i believedI doubted whether their message is real, but as I faced who i have become as my mind, which i separated myself from believing it was less than me, i realized that standing equal to my mind is an essential part of embracing the whole of me as life.

Rather than resist the evil me/ego as the mind, i started to use it as a map to guide me in walking back to see where my fears started. I was not used to doing this myself because i had a guru for 29 years, but as i forgave myself for giving my power away to the guru, and as i investigated this self-perfection process, i gained confidence in myself seeing firsthand through looking at who i have become as the mind that no one can do this for me but me, because i created me as the personality/ego and that what i created in 'my within' as the mind is what i created in 'my without' as this world system and that i did this using words so i can rewrite myself through words and recreate myself as one who stands for what is best for all. I documented my investigation and this process in these blogs:

My Main Blog:
http://junejourneytolife.blogspot.com
My Food Blog:
http://foodandnutritionjunejourneytolife.blogspot.com
My Animal Blogs:
http://animalsjunejourneytolife.blogspot.com/
My Filipino Blogs
 http://tagalogjunejourneytolife.blogspot.com/
Benefits Witnessed as an Insider: 

*I learned how to stand for What is Best for All Life
Rather than decide from the point of self-interest, i learned how to stand for what is best for all Life which i realized is essentially what is best for myself also as this to me is what life is about. This is what i had been 'looking for'. I attended many groups in this lifetime but no one has clearly pointed this out but Desteni.

They also showed me that this can be applied in my daily life as i stopped judging vegetarian meat as better than animal meat . This i resisted in the beginning because i had been vegetarian for 29 yrs., but as i investigate the real meaning of the phrase, 'what is best for all', i realized this is an application of who i really am - as part of the whole that is Life as all that is birthed here - is my equal, the plants, the animals etc.I started to document my findings in my Food blog:

http://foodandnutritionjunejourneytolife.blogspot.com/2013/02/animal-meat-vs-veggie-meat-mathematics.html

*I learned how to Redefine Words
Desteni is the real leader in redefining this existence for what is best for all as words can be used functional mechanism to express what is best for all. Words are at present being used  to create bias or partiality which stops one from seeing the real world objectively through creating a polarity energy load within manipulating words, influencing people energetically to change people's model of behavior and people's decision making process. I am redefining words and redefining myself in the process  - as who I really am - as part of the Whole - as Life, assisting myself to change within spoken and written words, and redefining my practical living.

Here are some words i redefined:
Nutrition:
 http://foodandnutritionjunejourneytolife.blogspot.com/2012/10/redefining-nutrition-day-18.html
Eating:
 http://foodandnutritionjunejourneytolife.blogspot.com/2013/07/redefining-word-eating-day-118.html
 Healthy:
 http://foodandnutritionjunejourneytolife.blogspot.com/2013/07/redefining-word-healthy-day-119.html

*I realized i created myself 
I realized that i created myself in my investigation of me as my mind in 'my within' as the mind and in 'my without' as this world system by looking at my fears, thoughts etc. enabling me to take self-responsibility for all parts of oneself - as all Life, using self-forgiveness and self-corrective application.

*I learned how to walk back and trace the origin of my FEARS
I learned how to look at my fears which i normally cover up through meditation, yoga etc. learning how i can be stable as breath to face my fears  and using Desteni tools like self-forgiveness - so i  do not keep running away from it- to instead of desiring the opposite to evolve my mind, i look at the problem and provide solutions to the problems i created within my mind and this existence as a whole from a starting point of what is best for all.

*I learned to take self-responsibility for me - as All Life
I learned how to use the tool of self-forgiveness and self-correction in ones living
realizing that self is the creator and the 'created' instead of deciding from the starting point of self-interest as fear of survival in a world of inequality - to change my starting  point to what is best for all.

Continued

 

Sunday, July 21, 2013

The Word 'Poverty' Day 324 Connected To The Word 'Money'


Parenting:Perfecting The Human Race

The Word 'Self'                                         

Topic: 

Releasing the energy charge and equalizing myself with the word 'self'
as who i am in relation to the symbols that are the building blocks of words
words that are the building blocks of sentences
which i use to express myself here
as i birth myself as Life

What is self-forgiveness?

Self-forgiveness:
- See more at: http://junejourneytolife.blogspot.com/2013_06_01_archive.html#sthash.h3rL76UR.dpuf
Parenting:Perfecting The Human Race

The Word 'Self'                                         

Topic: 

Releasing the energy charge and equalizing myself with the word 'self'
as who i am in relation to the symbols that are the building blocks of words
words that are the building blocks of sentences
which i use to express myself here
as i birth myself as Life

What is self-forgiveness?

Self-forgiveness:
- See more at: http://junejourneytolife.blogspot.com/2013_06_01_archive.html#sthash.h3rL76UR.dpuf
Parenting:Perfecting The Human Race

The Word 'Self'                                         

Topic: 

Releasing the energy charge and equalizing myself with the word 'self'
as who i am in relation to the symbols that are the building blocks of words
words that are the building blocks of sentences
which i use to express myself here
as i birth myself as Life

What is self-forgiveness?

Self-forgiveness:
- See more at: http://junejourneytolife.blogspot.com/2013_06_01_archive.html#sthash.h3rL76UR.dpuf
Parenting:Perfecting The Human Race

The Word 'Self'                                         

Topic: 

Releasing the energy charge and equalizing myself with the word 'self'
as who i am in relation to the symbols that are the building blocks of words
words that are the building blocks of sentences
which i use to express myself here
as i birth myself as Life

What is self-forgiveness?

Self-forgiveness:
- See more at: http://junejourneytolife.blogspot.com/2013_06_01_archive.html#sthash.h3rL76UR.dpuf
Parenting:Perfecting The Human Race

The Word 'Self'                                         

Topic: 

Releasing the energy charge and equalizing myself with the word 'self'
as who i am in relation to the symbols that are the building blocks of words
words that are the building blocks of sentences
which i use to express myself here
as i birth myself as Life

What is self-forgiveness?

Self-forgiveness:
- See more at: http://junejourneytolife.blogspot.com/2013_06_01_archive.html#sthash.h3rL76UR.dpuf
Parenting:Perfecting The Human Race

The Word 'Self'                                         

Topic: 

Releasing the energy charge and equalizing myself with the word 'self'
as who i am in relation to the symbols that are the building blocks of words
words that are the building blocks of sentences
which i use to express myself here
as i birth myself as Life

What is self-forgiveness?

Self-forgiveness:
- See more at: http://junejourneytolife.blogspot.com/2013_06_01_archive.html#sthash.h3rL76UR.dpuf
Parenting:Perfecting The Human Race

The Word 'Self'                                         

Topic: 

Releasing the energy charge and equalizing myself with the word 'self'
as who i am in relation to the symbols that are the building blocks of words
words that are the building blocks of sentences
which i use to express myself here
as i birth myself as Life

What is self-forgiveness?

Self-forgiveness:
- See more at: http://junejourneytolife.blogspot.com/2013_06_01_archive.html#sthash.h3rL76UR.dpuf
Parenting:Perfecting The Human Race

The Word 'Self'                                         

Topic: 

Releasing the energy charge and equalizing myself with the word 'self'
as who i am in relation to the symbols that are the building blocks of words
words that are the building blocks of sentences
which i use to express myself here
as i birth myself as Life

What is self-forgiveness?

Self-forgiveness:
- See more at: http://junejourneytolife.blogspot.com/2013_06_01_archive.html#sthash.h3rL76UR.dpuf
Parenting:Perfecting The Human Race

The Word 'Self'                                         

Topic: 

Releasing the energy charge and equalizing myself with the word 'self'
as who i am in relation to the symbols that are the building blocks of words
words that are the building blocks of sentences
which i use to express myself here
as i birth myself as Life

What is self-forgiveness?

Self-forgiveness:
- See more at: http://junejourneytolife.blogspot.com/2013_06_01_archive.html#sthash.h3rL76UR.dpuf


Store
Parenting:Perfecting The Human Race

The Word 'Poverty'

Topic: 
Releasing the energy charge and equalizing myself with the word 'poverty'
as who i am in relation to the symbols that are the building blocks of words
words that are the building blocks of sentences
which i use to express myself here
as i birth myself as Life

What is self-forgiveness?

Self-forgiveness:

Separating From The Word 'Poverty' Through Giving It A Positive and A Negative Value
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to separate myself from the word poverty through giving it a positive value
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to separate myself from the word poverty through giving it a negative value

Charging The Word With A positive and A Negative Value
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to charge the word poverty with a positive value
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to charge the word poverty with a negative value

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word poverty to the word relax
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word poverty within the word relax

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word poverty to the word nature
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word poverty within the word nature

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word poverty to the word breath
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word poverty within the word breath

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word poverty to the word  peace
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word poverty within the word peace

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word poverty to the word suffering
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word poverty within the word suffering

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word poverty to the word pain
I forgive myself that i h ave accepted and allowed myself to define the word poverty within the word pain

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word poverty to the word lack
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word poverty within the word lack

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word poverty to the word sickness
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word poverty within the word sickness

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word poverty to the word money
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word poverty within the word money

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word poverty to the word death
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word poverty within the word death

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word poverty to the word sadness
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word poverty within the word sadness

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word poverty to the word rice
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word poverty within the word rice

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word poverty to the word salt
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word poverty within the word salt  

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word poverty to the word 'tuyo'
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word poverty within the word 'tuyo'

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word poverty to the word corn
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word poverty within the word corn
===
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to resonate the word 'poverty' over and over again into the very physical rippling through into the water of the physical itself
===

Commitment To Correction:

I commit myself to make sure i am clear within myself before speaking or writing the word 'poverty'

I commit myself to redefine the word poverty and live the redefined meaning of the word equal to my expression as who i really am - equal to all that is birthed here.


The Word 'Government' Day 323 Connected to The Word 'Corrupt'Store
Parenting:Perfecting The Human Race

The Word 'Government'                                         

Topic: 

Releasing the energy charge and equalizing myself with the word 'government'
as who i am in relation to the symbols that are the building blocks of words
words that are the building blocks of sentences
which i use to express myself here
as i birth myself as Life

What is self-forgiveness?

Self-forgiveness:

Separating from the Word Government Through Giving it A Positive And A Negative Value
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to separate myself from the word government through giving it a positive value
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to separate myself from the word government through giving it a negative value

Charging The Word with A Positive and a Negative Value
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to charge the word government with a positive value
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to  charge the word government with a negative value

Positive Connections/Definitions

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word government to the word give
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word government within the word give

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word government to the word ask
i forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word government within the word ask

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word government to the word  help
I forgive myself that  i have accepted and allowed myself to define the word government within the word help

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word government to the word authority
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word government within the word authority

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word government to the word grant
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word government within the word grant

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word government to the word law
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word government within the word law

Negative Connections/Definitions
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word government to the word politics
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word government within the word politics

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word government to the word corrupt
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word government within the word corrupt

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word government to the word lies
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word government to the word lies

I forgive myself that i have accepted and allowed myself to connect the word government to the word bankrupt
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to define the word government within the word bankrupt
===
I forgive myself that i have accepted and allowed myself to resonate the word 'government' over and over again into the very physical body rippling through into the water and actually program the physical itself
===

Commitment to Correction

I commit myself to be be clear within myself before i speak or write the word 'government'

I commit myself to redefine the word and live the redefined meaning of the word 'government'

===

Quote:
'to resonate and experience that word or such a memory
over and over and over again and because it resonates
over and over again into the very physical body
it ripple through into the water
and actually program the very physical from the depths of
the physical itself'
Parenting Perfecting The Human Race Part 6https://eqafe.com/i/jroca-parenting-perfecting-the-human-race-part-6 - See more at: http://junejourneytolife.blogspot.com/2013/07/the-word-competition-day-318-connected.html#sthash.Iwtn8nKz.dpuf

Share This