Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Friday, July 26, 2013

Equal Life Foundation Bill of Rights Part 5: Fourth: English with Filipino Translation Day 330

English

4. An Equal Housing Right that assures every being and every family a stable home environment that is nurturing and supportive of life, properly founded within communities that assist and support a life of dignity and integrity. 

Filipino
4. Ang Equal Housing Right na sumisiguro  na ang bawa't isang nilalang sa mundo at bawa't pamilya ay may matatag na tahanan at kapaligiran na nagtataguyod at sumusuporta sa buhay, na may nararapat na pundasyon  sa loob ng komunidad na tumutulong at sumusuporta sa buhay na may dignidad at integridad.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This