Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Tuesday, July 30, 2013

Equal Life Foundation Part 9 Bill of Rights No.8 English with Filipino Translation
English
8. An Equal Right to Research, Technology, and other scientific endeavors and practical 
manifestations that are freely applied first to the remediation and rebalancing of the physical environments and ecosystems of the earth, sky, rivers and oceans, returning the planet to dynamic equilibrium out of which shall emerge a thriving global community of advancement and integration for what is best for all life and all beings, insuring the highest possible living conditions and standards for all humanity and all life as a whole. 

Filipino
8. Ang Equal Right para Manaliksik, Teknolohiya at iba pang pang-agham na pagsisikap
at praktikal na manipestasyon na malayang i-ni-aaply sa pagtutuwid at pagbabalanse ulit ng pisikal na kapaligiran at ng mga sistema sa lupa, himpapawid, ilog at dagat na nabuo sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayan ng isang komunidad ng mga organismo sa kanilang pisikal na kapaligiran - para ibalik ang planeta sa balanseng pagbabago kung saan uusbong ang isang maunlad na pangkalahatang komunidad para sa pagsulong at 
pagsama - sama para sa kung anong makabubuti sa lahat ng nilalang, para masiguro  ang pinakamataas na posibleng kondisyon sa buhay at pamantayan ng sangkatauhan at ng lahat ng bumubuo ng buhay. 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This