Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Monday, July 29, 2013

Equal Life Foundation Part 7 Bill of Rights No. 6 English with Filipino TranslationEnglish
6. An Equal Land Right that places every living being on the land they choose to call their home, where living bodies walk upon the soil from which their lives are nourished and sustained, that provides both security and sustenance, that engages with the animal and plant kingdoms in interactive concert that becomes harmonious with the life force of all beings and all of life equal as one. 
Filipino
6. Ang Equal Land Right na nagbibigay ng pwesto sa bawa't isang nilalang sa lupa na kanilang pinili para maging kanilang tahanan kung saan ang mga buhay na katawan na naglalakad sa lupa ay binibigyang buhay nito at kung saan ito kumukuha ng sustansya at pagkabuhay na nagbibigay ng seguridad at kabuhayan, kung saan nakakaniig nila ang mga hayop at ang mga kaharian ng halaman  na nagtutulungan na nagkokonsyerto na nagiging kabagay ng pwersa ng buhay ng lahat ng nilalang at ng lahat ng pantay -pantay at nagkakaisang buhay ng lahat

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This