Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Thursday, July 25, 2013

The Equal Life Foundation: Bill of Rights Part 4: Third: English with Filipino Translation Day 329

English

3. An Equal Right of Safety and Security for every Child, so that a life free of fear, insecurity and trauma is assured, a life in which parental guidance is balanced with freedom of expression and lived within an environment of creativity and joy so that every Child grows into his or her utmost potential as a unique expression of Life Itself. 


Filipino
3. Ang Equal Right ng Kaligtasan at Katiwasayan para sa bawa't bata, ng sa ganuon may siguridad na mabubuhay sila ng walang takot, panatag at walang trauma , at ang buhay ay balanse dahil may pamamatnubay ng magulang, may malayang pagpapahayag at nabubuhay ang tao sa isang kapaligiran  na itinataguyod ang paglikha at kagalakan para ang bawa't bata ay mabuhay sa kanilang pinakamataas na potensyal na nagpapahayag ng kanilang sariling Ekspresyon bilang Buhay.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This