Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Monday, July 29, 2013

Equal Life Foundation Part 8 Bill of Rights No. 7 English with Filipino Translation


7. An Equal Right of Free Association that provides a social and economic milieu that is dynamic, interactive and free of constraints, out of which new ideas, concepts, technologies and productivity that enhance and advance what is best for all can emerge with the understanding that such association does not limit the first Fundamental Human Right – namely an Equal Life Right for all or any of the Rights flowing from this Right.


Filipino
7. Ang Equal Right ng Malayang  Samahan na nagbibigay ng panlipunan at pang-ekonomiyang kapaligiran na malaya na nagbabago-bago at may interaksyon ang bawa't isa na walang hadlang kung saan ang mga bagong ideya, konsepto, teknolohiya at ang pagiging produktibo na nagpapalawak at nagsusulong sa prinsipyo na, 'kung ano ang makabubuti sa lahat' ay uusbong kung saan mauunawaan na itong samahang ito ay hindi lilimita sa unang pundamental na Karapatan ng Tao - na nakilala natin at tinaguriang ang Equal life Right para sa lahat o anumang Rights na nanggagaling magmula sa Right na ito.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This