Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Saturday, July 27, 2013

Equal Life Foundation Bill of Rights Part 6: Fifth: English with Tagalog Translation Day 331

English
5. An Equal Education Right that supports every individual in his or her pursuit of excellence and fulfillment of potential, supporting intellectual development and practical applications thereof to contribute their lives as relevant to a sustainable Earth that enhances Life for all participants.

5. Ang Equal Education Right na sumusuporta sa bawa't nilalang sa kaniyang paghahangad na matamo niya ang pinakamataas na uri ng tao at ang katuparan ng potensyal nito, na sumosuporta sa pagdevelop ng talino at praktikal na aplikasyon nito para maihandog ang buhay nito na may kinalaman sa pagpapanatili ng mundo na nagpapalago ng buhay para sa lahat ng kasali dito.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This