Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Thursday, July 18, 2013

The Equal Life Foundation Mission: Ang Misyon Ng Equal Life Foundation Day 321 English with Filipino Translation

English

About

The Equal Life Foundation’s focus is in the arena of Basic Human Rights with an emphasis on how these Rights must be practically applied.


Mission 
The Equal Life Foundation
Bill of Rights


The Equal Life Foundation has been established by a global community consisting of people from many cultures from around the world. The Equal Life Foundation was created to bring forth the awareness and understanding that all life stands equal to all other aspects of life. This is premised on the fact that all living beings have and hold the inherent rights to and of life, equal by and for every living being, all as equal to each other without the illusions of separation and hierarchy, or impaired by the overlays of manmade systems and constructs of the mind. The common ground of all beings is the equal life force that each has, holds and retains. The inherent right of all living beings is the right to a life that is well-founded on the fundamental principles stated here as the foundation of Equal Life, recognized as essential to all beings and hereby declared as a Bill of Rights inherent to all, exclusive to none. The foundation of this Bill of Rights is practical application, whereby every being is guaranteed to have a life worthy of living in practical terms, so that survival and sustainability are a given that all beings have, share and hold, upon which a fulfilling life of value is equally available to one and all. The Equal Life Foundation recognizes the Equal Right to Life as the first Inherent and Unalienable Right of Every Human Being endowed with the Breath of Life and Herewith Declares that an Equal Life Right Shall Include for all Living Men, Women and Children
===


Filipino 


Tungkol sa Equal Life Foundation

Ang kahalagahan ng Equal Life Foundation ay nasa mga arena ng Basic Human Rights na nagbibigay halaga sa kung paano ang mga Karapatan ng bawa't isa ay praktikal na ma-i-i-apply sa kapaki-pakinabang na paraan.

Misyon 

Ang Equal Life Foundation

Bill of Rights

Ang Equal Life Foundation ay itinatag sa pamamagitan ng  ng isang pandaigdigang komunidad na binubuo ng mga tao mula sa maraming kultura sa buong mundo. Ang Equal Life Foundation ay nilikha upang magkaruon tayo ng kamalayan at pang-unawa na ang buhay ay tumatayo na kapantay ng iba pang mga aspekto ng buhay. Ito ay itinatag magmula sa katotohanan na ang lahat na nabubuhay dito sa lupa  ay mayroong likas na karapatan sa buhay kapantay ng karapatan ng bawa't isang nilalang, kung saan ang lahat ay kapantay ng bawa't isa at ito ay walang ilusyon ng pagkakahiwalay at pagkakaruon ng rangko ng bawa't isa o kaya pagkakaruon ng hindi maliwanag na mga inilatag na sistema na pinagsamasamang bahagi ng isip. Ang pagiging pantay-pantay ng bawa't isa ay ang pagkakaruon nito ng pwersa ng buhay na taglay ng bawa't isa. Ang taglay na karapatan ng bawa't nilalang ay ang karapatan sa pagkakaruon ng buhay na matatag na batay sa mga pangunahing prinsipyo na nakasulat dito na isinasaad dito bilang ang pundasyon ng Equal Life. Kinikilala bilang mahalaga sa bawa't tao at sa pamamagitan nito ipinahahayag na Bill of Rights, na likas sa lahat at hindi exklusibo sa sino man. Ang pundasyon ng Bill of Rights na ito ay praktikal na aplikasyon kung saan ang bawa't nilalang ay ginagarantiyahan na magkaruon ng buhay na pwedeng praktikal na itatag upang ang kaligtasan ng buhay at ang pagtagal ng buhay ay itinalaga na magkaruon, maibahagi at matamasa ng lahat ng nilalang, kung saan  maaaaring matamo ng bawa't isa ang kahalagahan ng matiwasay na buhay.

Ni-re-recognize ng Equal life Foundation ang Equal Right to Life bilang unang taglay at unalienable right ng bawa't isang tao na may hininga ng buhay at kasama dito idinideklara rin na ang Karapatan Na Mabuhay ng Pantay-pantay ay binubuo ng lahat na nabubuhay na Lalaki, Babae at Bata.
===

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This