Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Thursday, August 1, 2013

Equal Life Foundation Part 10 Bill of Rights No.9 English with Filipino Translation


9. An Equal Right of Access to natural, financial, scientific and intellectual resources, so that all have free and unencumbered access to fundamental building blocks of life and sustainability, along with free and unencumbered access to whatever is required to pursue careers of excellence that advance the planetary community into new realms of life enhancing technologies, inventions and innovations.


Filipino
9. Ang Equal Right na pwede nating makuha  ang natural, pinansyal, pang-agham at 
intelectual na resources, para lahat ay magkaruon ng malaya at hindi limitadong access sa pangunahing mga pangangailangan sa buhay at pangpapanatili ng buhay, kasama ang malaya at hindi limitadong access sa anumang kailangan natin para magsikap na matamo ang  pinakamahusay na trabaho na magsusulong sa komunidad ng ating planeta sa mga bagong realms ng buhay na makadaragdag sa teknolohiya, imbensyon at pagbabago.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This