Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Wednesday, August 7, 2013

Equal Life Foundation Part 17 Bill of Rights No.16 English with Filipino Translation


16. The Equal Right of future generations to receive a living planet free of pollution, disease, hunger, violence and destruction so that life shall endure and thrive into eternity now and forever.

Filipino
16. Ang Equal Right ng darating na henerasyon para tumanggap ng buhay na planeta na walang maduming hangin, sakit, gutom, karahasan at pinsala para ang buhay ay magpatuloy at maging maunlad sa walanghanggan ngayon at kailanman.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This