Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Tuesday, August 6, 2013

Equal Life Foundation Part 16 Bill of Rights No.15 English with Filipino Translation

15. All Equal Rights of Life are founded upon the principle that all Living Beings are endowed with the unalienable rights of self-determination and the fundamental assurances of the minimum qualities of life, such assurances to be fulfilled by having the necessities of life such as proper nourishment, clothing, shelter, access to knowledge and education, training for fulfilling capacities to support and sustain their lives and their families, to be integrated within their social, economic, familial, community, cultural, national and global relationships so that all may, equal as one, stand together to make manifest this basis of Equal Life for All as the most fundamental Equal Right. 


Filipino
15. Ang Lahat na Equal Right sa Buhay ay nagmula sa prinsipyo na lahat ng Buhay na Nilalang ay mayruong karapatan na hindi pwedeng ilipat kaninuman, sa sariling determinasyon at sa pangunahing katiyakan sa pagkakaruon ng minimum na kalidad ng buhay, at itong katiyakan na ito ay tutuparin sa pagkakaruon  ng mga pangangailangan sa buhay katulad ng sapat na pagkain, damit, bahay, at karapatang kumuha ng kaalaman at edukasyon, ang pagsasanay para magkaruon ng kakayahan sa pagsuporta at pagsustena ng kanilang buhay at ng buhay ng kanilang pamilya para maisama sa loob ng panlipunan, pang-ekonomiya, pang-pamilya, pang-komunidad, pang-kultura, pambansa at pang-mundong  relasyon para ang lahat ay maaaring, pantay-pantay at magkaisang, magkasamang tumatayo para gumawa at maipakita ang batayan ng Pantay-pantay na Buhay para sa Lahat bilang pinaka pangunahing Equal Right


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This