Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Thursday, August 1, 2013

Equal Life Foundation Part 11 Bill of Rights No.10 English with Filipino Translation
10. An Equal Right to Peace, Abundance and Prosperity, free of threat of harm, violence or destruction, where life is upheld as the highest value and every choice, every act, every deed and every thought is directed by each and every living being towards that which is best for all, so that all may live as whole and integral beings within the larger whole of All Life in harmony with existence as Life Itself within and as a sustainable balance with the living fabric of all life on Earth.

Filipino
10. Ang Equal Right sa Kapayapaan, kasaganaan at mabuting kapalaran, libre sa panganib ng pinsala, pagkawasak o karahasan, kung saan ang buhay ay itinatayo na may mataas na halaga at ang bawa't pagpili, bawa't aksyon, bawa't kilos at bawa't gawa at bawa't iniisip ay idinidirekta  ng bawa't isa at bawa't buhay na nilalang patungo sa kung anong makabubuti sa lahat, para ang lahat ay mabuhay bilang mga nilalang na parte ng malawak na kabuuan ng buhay na mabuting nagsasama-sama bilang buhay mismo sa loob ng nananatiling balance sa buhay na hibla ng lahat ng buhay sa lupa.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This