Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Tuesday, August 6, 2013

Equal Life Foundation Part 14 Bill of Rights No.13 English with Filipino Translation13. An Equal Right to Monetary Integrity with a parity system that starts with the building blocks that one unit of value is equal to one unity of measure, thereby insuring that no man, organization or institution can manipulate the monetary and financial systems to their own self-aggrandizement to the detriment of what is best for all, so that such an integrated, balanced and equal system supports and enhances trade, enterprise, circulation and value retention as fundamental in a global economic system that serves Life. 

Filipino

13. Ang Equal Right sa pagkakaruon ng integridad hinggil sa pananalapi kung saan merong sistema ng pagkapantay-pantay na nagsisimula sa mga bagay na bumubuo nito kung saan ang halaga ng bawa't isang indibidwal ay kapantay ng pagkakaisa na sukat nito , kung saan sinisiguro na walang salapi o sistemang pinansyal, nilalang, organisasyon o institusyon na magmamanipula ng pananalapi at sistemang pinansyal  para sa kanilang sariling kapakanan na hahantong sa pinsala sa kung anong makabubuti sa lahat, ng sa ganuon itong pagsasamahan na ito, itong balanse at pagkapantay-pantay na sistema na ito ay sumussuporta at nakadaragdag  sa kalakalan, sa pagnenegosyo, pagpapakalat nito at pagpapanatili ng halaga na isang saligan ng pang-daigdigang pang-ekonomiyang sistema na nagseserbisyo sa buhay

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This