Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Tuesday, August 6, 2013

Equal Life Foundation Part 15 Bill of Rights No.14 English with Filipino Translation14. An Equal Right to Spiritual Equilibrium so that every faith that supports equality for all Life is seen and sustained as equal and one with life itself, where spirit is understood as the inspiration of the in-breath and out-breath of every being, and Life itself as a whole, and undivided principle shared by all as and within what is best for all, where this does not in any way diminish the first Basic Human Right of an Equal Life for All.


Filipino

14. Ang Equal Right sa matatag at balanseng Espirituwal na buhay kung saan ang bawa't 
pananampalataya na sumusuporta sa pagkapantay-pantay ng lahat ay nakikita at tumatagal bilang kapantay at kaisa ng buhay na ito, kung saan ang espirito ay nauunawaan bilang ang inspirasyon ng pailalim at palabas na paghinga ng bawa't nilalang at ng buhay mismo bilang kabuuan nito at ng prinsipyo ng pagkakaisa nito na ibinabahagi sa lahat bilang at sa loob ng kung ano ang makabubuti sa lahat, kung saan hindi nito pinabababa ang pangunahing Batayan ng Karapatan ng Tao sa Pantay-pantay na Buhay para sa Lahat

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This