Tao of Food Preparation Recipes

Tao of Food Preparation Recipes
'Living' E-book

Saturday, November 2, 2013

Ano Ang Living Income Guaranteed? Part 2: Bakit Ito Tinatawag Na Living Income At Hindi Basic Income?

Tinatawag ito na 'Living Income' dahil hindi lamang ito magbibigay sa bawa't isa ng minmum na kailangan upang mabuhay, ito ay nagpapahiwatig ng sapat na allowance na makakasakop ng mga pangunahing gastos na kailangan para sa isang marangal na pamumuhay - Bakit? Dahil ito ay mabibigay ng gana sa tao upang maabot ang kanilang creative na potensyal para bumalik sa trabaho, maging malaya mula sa Living Income at makiambag sa pagpapatuloy na pagunlad ng ekonomiya.

Nangangahulugan ito na ang Living Income Guaranteed ay kailangang ibigay sa lahat ng mga indibidwal na hindi lumalahok sa kasalukuyan sa anumang mga pang-ekonomiyang aktibidad dahil sa kakulangan ng mga trabaho / edukasyon / kalusugan. Gayunpaman yuong mga tao na hindi lumalahok sa anumang mga pang-ekonomiyang aktibidad ngunit mayroong sapat na pera upang mabuhay dahil sa, halimbawa, kayamanan ng pamilya, inheritance o anumang iba pang mga regular na income ay hindi kwalipikado at hindi rin nangangailangan ng Living Income Guaranteed.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Share This